Целите на членовете на Булекопак АД за 2020 г. са изпълнени

За седемнадесета поредна година БУЛЕКОПАК АД изпълни целите на своите членове.

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров определи за изпълнени, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, целите на Булекопак АД за отчетната 2020 г.

Със Заповед № РД-491/10.05.2021 г. са определени 1829 дружества, членуващи в Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2020 година и чиито цели са изпълнени.

Целите на 9 дружества, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки и/или не са заплащали възнаграждение, съгласно условията на сключения с Булекопак АД договор, НЕ СЕ СЧИТАТ за изпълнени и те следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС за пуснатите на пазара опаковки през отчетната 2020 год., съгласно Заповед № РД - 490/ 10.05.2021 г. 

 

През 2020-та година, членовете на Булекопак АД са пуснали на пазара над 48 900 тона опаковки. От тях организацията е рециклирала 63.41%, което представлява преизпълнение с 3.41% на целите, определени в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

През 2020-та година, в сътрудничество с 55 общини на територията на страната, организацията е осигурила разделно събиране на отпадъци от опаковки за приблизително 780 000 жители, с над 5 460 цветни контейнера.

Екипът на Булекопак благодари на всички свои членове за дългогодишното сътрудничество и гласуваното доверие!

Списък на лицата, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова таксана ПУДООС за 2020 година.

Списък на лицата, които СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООСза 2020 година.