ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02008L0098-20180705

Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:01994L0062-20180704

Директива 2019/904/ЕО относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019L0904

Насоки на комисията относно пластмасовите продукти за еднократна употреба в съответствие с Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда - Изтегли от тук


НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Закон за опазване на околната среда - Изтегли от тук

Закон за управление на отпадъците - Изтегли от тук

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки - Изтегли от тук

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса - Изтегли от тук

Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда - Изтегли от тук

Постановление № 419 на МС от 14.12.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министрески съвет - Изтегли от тук