ОТЧЕТНОСТ ПО ДОГОВОРА С БУЛЕКОПАК АД


Вашите основни задължения по договора с Булекопак АД са да отчитате ежемесечно видовете и количества опаковки, пуснати на пазара през предходния месец, както и да заплащате в договорените срокове възнаграждението по сключения между нас договор.


Месечна справка за количества опаковки пуснати на пазара от внос и/или производство в страната (по Приложение № 2 от договора за членство):

  • Подава се до 25-то (двадесет и пето) число на всеки месец;
  • Съдържа информация за видовете и количества опаковки, пуснати на пазара през отчетния период;
  • Следва да бъде надлежно оформена, подписана и подпечатана с мокър печат.

В случай че месечната справка бъде подадена в срок до 14-то (четиринадесето) число на съответния месец, имате право на отстъпка в размер на 10% (десет процента) от стойността на дължимото възнаграждение.


Годишна справка за количества опаковки пуснати на пазара от внос и/или производство в страната (по Приложение 3 от договора за членство):

  • Подава се до 14 януари на всяка година;
  • Съдържа информация само за декларираните към Булекопак видове и количества опаковки от 1 януари до 31 декември на предходната година, съгласно подадените месечни справки;
  • Следва да бъде надлежно оформена, подписана и подпечатана с мокър печат.

За актуални образци на месечна и годишна справка по договора за ченство, моля, свържете се с нас. 

 


ОТЧЕТНОСТ ПО НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА


Съгласно изискванията на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (чл. 16), лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, имат задължение за изготвяне на месечна справка – декларация.

Месечната справка-декларация се съставя до 15-то число на текущия месец и съдържа данни за пуснатите на пазара опаковани стоки през предходния месец. Справката се изготвя по образец, съгласно Приложение № 15 от Наредбата и се съхранява от лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, в срок до 5 години от съставянето ѝ. Представя се при поискване от компетентните органи. Когато през предходния месец не са пускани на пазара опаковани стоки/опаковъчни материали, се съставя нулева месечна справка-декларация.

Образец на месечната справка-декларация във формат Excel можете да изтеглите от тукОТЧЕТНОСТ ПО НАРЕДБАТА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ


Годишен отчет за депозитни системи или многократна употреба на опаковките

Съгласно чл. 49 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, лицата, пускащи на пазара опаковки в депозитни системи или за многократна употреба следва да представят в ИАОС, в срок до 31 март годишен отчет по образец, съгласно Приложение № 6.

Образец във формат Excel изтеглете от тук


Информация в свободна форма за опаковани стоки, съдържащи опасни химични вещества

Съгласно чл. 50 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, "ежегодно до 31 март лицата, пускащи на пазара опаковани стоки, съдържащи опасни химични вещества, или техните дистрибутори представят на изпълнителния директор на ИАОС информация в свободна форма за предходната календарна година относно:

1. концентрацията на тежки метали и съдържанието на други опасни вещества в опаковките;

2. количеството на опаковките по чл. 14, послужили за опаковане на опасни химични вещества по смисъла на § 1, т. 6 ДР на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);

3. описание на начина на получаване на данните, използваните изчисления и методи за оценка на достигнатите нива на оползотворяване, рециклиране и многократна употреба;

4. възприетите технологични решения и резултати от научноизследователска дейност."