Какво е разделно събиране на отпадъците от опаковки?

За да бъдат рециклирани отпадъците от опаковки, е необходимо да бъдат отделени рециклируемите опаковки от нерециклируемите отпадъци. Най-ефективно е това разделяне да се случи в момента на превръщането на опаковките в отпадък, т.е. след употребата на продуктите, които те съдържат. Това се нарича разделяне при източника на образуване.

Разделянето при източника на образуване предотвратява замърсяването на рециклируемите отпадъци и позволява по-нататъшното им влагане в производството на по-широк кръг продукти, с по-високо качество.

 

Какво е система за разделно събиране на отпадъци от опаковки?

Системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки се състои от:

 съдове за разделно събиране на отпадъците от опаковки;

 транспортни средства за обслужване на съдовете за разделно събиране

 инсталации за третиране на отпадъците.

Съдовете за разделно събиране на отпадъците, разполагани в общините, обслужвани от Булекопак АД са тип „Ракла“ с обем 1100 л. и тип „Иглу“ с обем от 1100 л. до 2500 л.

Булекопак АД работи с двуконтейнерна система за разделно събиране, която се състои от съдове с жълт цвят, предназначени за отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и метали и съдове със зелен цвят, предназначени за отпадъци от стъклени опаковки.

Съдовете за разделно събиране се обслужват със специализирана техника. Събраните отпадъци се извозват до площадки за последващо третиране.

На площадките за третиране отпадъците преминават през няколко операции

1. Сортиране по видове материали.


Сортирането има за цел да отдели от отпадъците, събирани в системите за разделно събиране, отпадъците от опаковки, които подлежат на последващо рециклиране.

На специализирани инсталации отпадъците се разделят ръчно на:

1. Хартия и картон;

2. Стъкло;

3. Полимерни материали: PET; PP; LDPE; HDPE; Други твърди пластмаси;

4. Метали – черни и цветни;

5. Композитни опаковки;

6. Нерециклируеми – битови отпадъци.

 

2. Балиране


Балирането има за цел да приведе във вид, удобен за транспортиране отпадъците от опаковки, които подлежат на рециклиране. Балирането осигурява събирането на максимално количество отпадък в минимален обем. На балиране подлежат отпадъците от опаковки от хартия, пластмаси, метали и композитни опаковки.


3. Натрошаване и изчистване на отпадъците от стъклени опаковки.

Отпадъците от зелените контейнери за разделно събиране се третират отделно от тези, събрани в жълтите контейнери. На специализирана инсталация отпадъците от стъклени опаковки преминават през ръчно сепариране, натрошаване и електронно изчистване на примеси и замърсявани за получаване на стъклени трошки с чистота от 99.9%.


След третирането на отпадъците, те се предават за последващо рециклиране в специализирани преработвателни предприятия.

Повече за рециклирането на отделните видове материали, научете тук

 

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Защо да разделяме отпадъците?

Разделянето на отпадъците при източника на образуване е от изключително значение за по-нататъшния процес на рециклиране. Ако отпадъците се разделят в домакинствата и се изхвърлят в съдовете за разделно събиране, те няма да смесят с битовите отпадъци и ще стигнат до инсталациите за предварително третиране незамърсени и годни за рециклиране.

Как да разделяме правилно отпадъците?

Двуконтейнерна система


ЖЪЛТ КОНТЕЙНЕР - ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСИ И МЕТАЛИ