Речник


А

Алуминий

Независимо дали говорим за кутийки от безалкохолни напитки, винтови капачки за бутилки, или капаци на кофички за кисело мляко, всички те са направени от лекия метал алуминий. Отпадъците от опаковки от алуминий се изхвърлят в жълтия контейнер/ жълт чувал. В заводите за сортиране, всички цветни метали какъвто е алуминият, се отделят от потока на останалите отпадъци от опаковки. Алуминият може да се рециклира многократно, без това да влоши качеството му. Може да се използва за производството както на нови опаковки, така и в други сфери - в строителството и автомобилната промишленост. При производството на стоки от рециклиран алуминий може да се спести до 95 % от необходимата енергия за производството им от първичен алуминий.

Б

Битови отпадъци

Битови отпадъци са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

Блистер

Блистерите са прозрачни опаковки, направени от твърдо пластмасово фолио, а задната им част (гърба им)- от алуминиево фолио или картон. Днес с тях се опаковат таблетки и други изделия, като батерии и четки за зъби.

Г

Групови или вторични опаковки

Групови или вторични са опаковките, които в момента на покупката обхващат определен брой стоки за продажба, независимо дали стоките се продават на потребителя опаковани или опаковките служат само за складиране и съхраняване на стоките на мястото на продажбата. Груповите опаковки могат да бъдат отделени от продукта, без да засегнат неговите характеристики.

Д

Депозитна система

Депозитна система е система, при която купувачът при покупката на опакован продукт заплаща на продавача определена сума, която му се възстановява при връщане на опаковката.

Депониране на отпадъци

Депонирането на отпадъци е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.

Директива на ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки

Директива на Европейския Съюз , според която страните членки трябва да изградят национални системи за събиране на отпадъци и да постигнат определен процент на рециклиране на опаковките. Директивата на ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки, в сила от 20.12.1994 година акцентира върху предотвратяването, следвано от повторна употреба, рециклиране на материалите и други форми на оползотворяване на отпадъци от опаковки. До 30.12.2008 година поне 60 тегловни процента от годишното количество отпадъци от опаковки трябва да бъдат рециклирани или изгаряни в заводи за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията.

Дистрибутор

Дистрибутор е всяко лице, което извършва търговски сделки с опаковани стоки и е различно от техния производител, вносител или потребител.

Е

Естествени материали

Естествени материали са например памукът, ютата, ленът, вълната, коркът , грънчарските изделия, порцеланът, глинените изделия, керамичните изделия, глината.

И

Изгаряне с оползотворяване на енергия

Изгаряне с оползотворяване на енергията е използването на горими отпадъци от опаковки с цел получаване на енергия чрез директно изгаряне със или без използването на други отпадъци, но с оползотворяване на топлината от изгаряне.

К

Картон

Плосък опаковъчен материал, състоящ се предимно от растителни нишки. По-твърд е от хартията и по правило се произвежда от по-качествени материали в сравнение с велпапето.

Картонени кутии за безалкохолни напитки

Това е най-известната опаковка от композитни материали. Тя се състои от целулоза и пластмасата полиетилен. При напитките с по-дълъг срок на годност, като например натуралните сокове, е добавен и допълнителен слой алуминий. При кутии от 1 литър, опаковката е само 3 процента от теглото, а останалите 97 процента се падат на продукта. Рециклирането на картонените кутии е затруднено от необходимостта от разделяне на видовете материали. Дългите и здрави нишки на картонената кутия се преработват във велпапе и тоалетна хартия, а алуминият и полиетиленът се използват като заместител на гориво в циментовата промишленост.

Композитна опаковка

Композитна е опаковка, направена от различни материали, които не могат да бъдат разделени ръчно и никой от тях не представлява повече от 95 на сто от теглото на опаковката.

Компонент на опаковката

Компонент на опаковката е част от опаковката, която може да бъде разделена ръчно чрез използването на прости физични средства.

М

Масово разпространени отпадъци

Масово разпространени отпадъци са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват специално управление.

Многократна употреба

Многократна употреба е всяка операция, с която опаковките, предназначени и проектирани да извършат съответен минимален брой транспортирания и употреби в рамките на жизнения си цикъл, се пълнят или използват отново за целта, за която са били предназначени, със или без помощта на допълнителни продукти, даващи възможност за следващо използване на опаковката и разпространението й на пазара. Многократно употребяваните опаковки се превръщат в отпадък, когато повече не могат да бъдат употребявани.

О

Опаковки

Опаковки са всички продукти, независимо от техния произход и материала, от който са изработени, използвани от всяко лице по веригата от производителите до крайните потребители за държане, опазване, боравене, доставяне и представяне на каквито и да са стоки от суровини до готови изделия. Изделията за еднократна употреба (торбички, чашки, чинийки, игри с коли, кофички, кутийки за еднократна употреба, както и други изделия, които се предлагат непосредствено на клиента в мястото на продажба заедно с продуктите, за чието опаковане са предназначени) също се считат за опаковки в случаите, когато са използвани за същите цели.

Опасни отпадъци

Опасни отпадъци са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

Организация по оползотворяване

Организация по оползотворяване е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което не разпределя печалба и управлява дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Органично рециклиране

Органично рециклиране е аеробно (компостиране) или анаеробно (биометанизиране) обработване на биоразградимата част на отпадъците от опаковки при контролирани условия и с използване на микроорганизми, при жизнената дейност на които се образуват стабилизирани органични остатъци или метан. Депонирането не се счита за форма на органично рециклиране.

Отпадъци от опаковки

Отпадъци от опаковки са всякакъв вид опаковки или опаковъчни материали, от които притежателят им се освобождава или възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи, с изключение на остатъците, получени от производствени процеси.

П

Пластмаси

Веществата, чиито основни компоненти са полимери, произведени по синтетичен или полусинтетичен път, се наричат пластмаси. В зависимост от избора на основен материал, производствения процес и добавените вещества, техническите свойства на пласмасите, като податливост на моделиране, твърдост, еластичност, устойчивост на удар, температурна и химическа устойчивост, може да варират в широки граници. Най-често използваните пластмаси за направата на опаковки са полиетилен, полипропилен, полиетилен терефталат и полистирен.

Полиетилен терафталат

Поради малкото си тегло и ниската степен на чупливост, пластмасата полиетилентерафталат играе все по-важна роля в сферата на опаковките. Делът й постоянно нараства, особено в индустрията на безалкохолните напитки. Рециклираният полиетилентерафталат се влага в производството на изделия от текстил, пластмасови съдове, както и нови бутилки.

Потребител

Потребител е всяко лице, което придобива стоки или ползва услуги за лични нужди, а не за продажба, производство или упражняване на професия или занаят.

Потребителски или първични опаковки

са тези опаковки, които са част или се възприемат като част от търговския продукт от крайния потребител в момента на покупката.

Преработване на отпадъци

Преработване на отпадъци е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.

Причинител на отпадъци

Причинител на отпадъци е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци - първичен причинител и/или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или други операции, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

Производител на опаковани стоки

Производител на опаковани стоки е физическо лице или юридическо лице, което произвежда и разпространява на пазара стоки, опаковани в потребителски, групови или транспортни опаковки.

Производствени отпадъци

Производствени отпадъци са отпадъците, образувани в резултат на промишлената дейност на физическите и юридическите лица.

Р

Рециклиране

Рециклиране е производствен процес на преработване на отпадъчни материали с цел получаване на първоначалните или други продукти. В определението се включва органичното рециклиране, но не и изгарянето с оползотворяване на енергията.

С

Система за събиране на отпадъци от опаковки

Система за събиране на отпадъци от опаковки е конкретният начин на организация на събирането на отпадъци от опаковки, което може да бъде смесено или разделно, включително: събиране в предавателни пунктове, самостоятелно или съвместно с други отпадъци; събиране в контейнери, поставени на улиците; събиране в контейнери, поставени при домовете; събиране в контейнери, поставени в местата на продажба; събиране в прозрачни торби (с ежедневно или периодично организирано събиране от тротоара); комбинация от посочените възможности и други.

Строителни отпадъци

Строителни отпадъци са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения.

Т

Транспортни или третични опаковки

Транспортни или третични са тези опаковки, които служат или се възприемат като средство за улесняване на манипулирането и транспортирането на стоките или груповите опаковки чрез ограничаване на физическата манипулация с тях и предотвратяване увреждането на стоките или груповите опаковки при товарене и транспортиране. Транспортните опаковки не включват пътни, железопътни, корабни или самолетни контейнери.

Третиране на отпадъци

Третиране на отпадъците е събирането, съхранението, оползотворяването или обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване или производство на енергия и материали от отпадъци.

Х

Хартия

Плосък опаковъчен материал, състоящ се главно от нишки с предимно растителен произход; грамаж ≤ 225 гр/м2. Пергаментът, пергаментовата хартия, и восъчната хартия спадат към хартията като материал.