Производителят на опаковките следва да Ви предостави информация за вида на материала на опаковката, която закупувате от него.

В случай че сте вносител на опаковани стоки, най-точна информация можете да получите като изискате от Вашия доставчик опаковъчен лист (packing list). Информация за вида и количеството на опаковката би трябвало да се съдържа в 31-ва клетка на митническата декларация.

Най-големи затруднения търговците срещат при определянето на вида на пластмасовите опаковки, които са най-разнообразни. В таблицата по-долу са посочени някои от приложенията на основните видове пластмаса:

Материал на опаковката

Приложение

PET - 1

Полиетилен терефталат

Бутилки за напитки, химически препарати и течни сапуни, лекарства, козметика.

HDPE - 2 Полиетилен висока плътност

Бутилки, пликчета за пазаруване (шумулящи торбички), торбички за фризер, бутилки за прясно мляко, кутии за сладолед и сокове, опаковки на шампоан и козметика, почистващи препарати, капачки на PET бултики.

PVC – 3 Поливинилхлорид

Бутилки за съхранение на нехранителни продукти, опаковки за козметични продукти.

LDPE – 4 Полиетилен ниска плътност

Торбички за еднократна употреба, палетно фолио, фолио за стекове, меки бутилки, опаковки на шампоани, миещи препарати, домакинско фолио, опаковки на козметични продукти, опаковки на пакети с памперси.

PP – 5 Полипропилен

Сламки, чинии за микровълнови фурни, градински пластмаси, чаши, контейнери за храна, опаковки на солети, бисквити и др. сладкарски и тестени продукти, кофички за кисело мляко и плодови млека (само за някои от българските млека!! Обърнете внимание, че повечето български кисели млека се опаковат в опаковки от PS, вместо от PP, както е навсякъде по света).

PS – 6    Полистирен – твърд или мек (известен като стиропор)

Чаши за горещи напитки, кутии за храна за вкъщи, кутии за яйца, тарелки за месо, кутии за компакт дискове.

Не, не са задължени да сключват договор с организация, но са длъжни да организират разделното събиране на отпадъците от опаковки на територията на обекта.

Начинът (в съдове за разделно събиране, чували, на специални места и т.н.), по който следва се организира разделното събиране не е регламентиран. Във всеки случай, освен нормативните разпоредби на Закона за управление на отпадъците, тук следва да се имат предвид и разпоредбите на общинските наредби за управление на отпадъците, приложими според местонахождението на обекта.

Следва да се има предвид също, че цветните съдове за разделно събиране, които организациите разполагат в общините са предназначени за домакинствата.

За административните и офис сгради, които генерират отпадъци от опаковки с идентичен произход и състав на отпадъците с тези генерирани от домакинствата, се препоръчва събраните разделно на територията на обекта отпадъци от опаковки да се изхвърлят в общинската система за разделно събиране.

Търговските обекти генерират големи количества опаковки и следва да сключат договор за тяхното предаване на организация по оползотворяване или на лица, които имат разрешение за дейности с отпадъци, издадено по реда на чл. 35 от ЗУО.

Експертите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) дават подробни указания:

За задълженията на търговските обекти – изтеглете формат pdf от тук или последвайте връзката към сайта на МОСВ:

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Waste/VAPROSI_OTGOVORI/Zaduljeniya_turgovski_obekti.pdf

За въвеждането на разделно събиране на територията на административните сгради - изтеглете формат pdf от тук или последвайте връзката към сайта на МОСВ:

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Waste/VAPROSI_OTGOVORI/Ukazaniya_RSO_adm_sgradi.pdf

Примерни вътрешни правила за реда и начина на извършване на разделното събиране на отпадъци в административни сгради - изтеглете формат pdf от тук или последвайте връзката към сайта на МОСВ:

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/file/Waste/VAPROSI_OTGOVORI/Pravila_RSO.pdf

БУЛЕКОПАК АД е организация, обединяваща предприятия от цялата страна за колективно изпълнение на задълженията им за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки.

Рамката на извършваните дейности от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки е нормативно определена в Закона за управление на отпадъците, Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки и Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса.

Извършваните дейности са определени в две основни направления:

- разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки и

- информиране на населението за начините на разделяне на отпадъците и ползите за околната среда.

Дейностите, които извършват организациите по оползотворяване подлежат на текущ контрол от страна на МОСВ и на ежегоден одит.

Всяка година, на базата на извършените проверки и на представен одиторски доклад за изпълнение на целите по Наредбата за опаковките, министърът на околната среда и водите издава заповед, с която одобрява целите на организацията по оползотворяване.

В случай че филиалите на Вашата фирма в страната не извършват самостоятелен внос и не са отделни юридически лица, от управлението на дружеството ще се подава информацията за количествата внесени в страната и пуснати на пазара опаковки. Тоест, след сключването на договор с Булекопак няма да възникне задължения за филиалите.

В случай че филиалите са самостоятелни юридически лица, които функционират поотделно и осъществяват самостоятелен внос и продажби от свое име, то те би трябвало да сключат отделен договор с Булекопак.


След сключване на договор с Булекопак, единственото Ви задължение е да подавате точно и навреме информация за вида и количеството на опаковките, пуснати на пазара и да заплащате дължимото възнаграждение по договора.

Изискуемата по договор информация е определена в чл. 5, ал. 1 от него:

1. до 25-то (двадесет и пето) число на всеки месец - надлежно оформена, подписана и подпечатана с мокър печат месечна справка за предходния месец за количествата опаковки, пуснати на пазара, съгласно Приложение № 2 от договора. Справката за м. декември се предоставя в срок до 14 януари на следващата година.

2. до 14 януари на всяка година - надлежно оформена, подписана и подпечатана с мокър печат годишна справка за предходната година за количествата опаковки, пуснати на пазара, съгласно Приложение № 3 от договора. Годишната справка следва да съдържа обобщена информация за декларираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно разпоредбата на предходната точка, видове и количества опаковки от 1 януари до 31 декември на предходната година.

3. до 10 работни дни от датата на писмено поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - изчерпателна информация, изискуема по закон или необходима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своевременно и точно изпълнение на възложеното му чрез настоящия договор.

Ако подавате месечната справка в срок до 14-то на следващия месец, имате право на отстъпка в размер на 10% (десет процента) от стойността на дължимото възнаграждение (без включен ДДС).

Срокът за заплащане на начисленото Ви възнаграждение е 10 работни дни от датата на получаване на фактурата.

Членството на предприятията в организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки Булекопак АД допринася и подпомага за изпълнение на задълженията им по системата на международните стандарти - ISO 9002 и ISO 14001. Договорът е изготвен в съответствие със законодателните изисквания и е одобрен като образец от Министъра на околната среда и водите.
ISO 9000 е стандарт за управление на качеството на продукта на фирмата. Част от изискванията на ISO 9000 които касаят опаковането и съхранението на продуктите са оптимизиране на процесите на опаковането, опаковките, методите за маркиране и процедурите по защита и контрол на качеството на продуктите и на опаковъчните материали. Булекопак АД популяризира сред своите членове всички български държавни стандарти, които се отнасят до опаковките. Считаме, че членството на Вашето дружество в Булекопак АД ще улесни получаването на сертификат по ISO 9000.

Относно ISO 14001 - Само по себе си сключването на договор с организация по оползотворяване за изпълнението на целите по разделно събиране и рециклиране е изпълнение на Ваше законодателно задължение, определено в екологичното законодателство, което се явява и изпълнение на едно от изискванията на Системата за управление на околната среда по международния стандарт ISO 14001.

Булекопак АД е сертифицирано, съгласно: EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007 с обхват, както следва:

Сертификат по стандарт EN ISO 9001:2015 за разработена и внедрена система за управление на качеството с обхват: Управляване на дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци от опаковки – изтегли тук

Сертификат по стандарт EN ISO 14001:2015 за разработена и внедрена система за управление на околна среда с обхват: Управляване на дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци от опаковки – изтегли тук

Сертификат по стандарт DIN ISO 45001:2018 за разработена и внедрена система за управление на здраве и безопасност с обхват: Управляване на дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци от опаковки – изтегли тук

Част от изискванията на посочените от Вас стандарти са Вашите доставчици да са също сертифицирани. Сключвайки договор с Булекопак АД, Вие изпълнявате тези изисквания.

При сключването на договора, Булекопак АД ще Ви издаде удостоверение по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите. Това удостоверение се представя на митницата вместо документ за платена продуктова такса, какъвто в момента изискват от Вас.

Ако сключвате за първи път договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, това не е необходимо.

Ако преминавате от една организация в друга, тогава следва в 20-дневен срок да уведомите Министъра на околната среда и водите за това.

Изискването е на чл. 51, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

"Чл. 51 (1) Ежегодно до 1 март всяка организация по оползотворяване предоставя на министъра на околната среда и водите списък на лицата, участващи в нея, които не са заплащали уговореното ѝ възнаграждение и/или които не са ѝ докладвали количеството опаковани стоки, пуснато от тях на пазара за предходната година.

(2) Членовете на организацията по оползотворяване информират министъра на околната среда и водите в 20-дневен срок от преминаването им в друга организация по оползотворяване, като заедно с уведомлението представят и копие от документ, удостоверяващ прекратяването на договора с организацията, в която са членували."

Членството на Вашето дружество в Булекопак АД и съответно сключването на договор касае изпълнението на задълженията Ви по чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на целите по чл. 9, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО). Със сключването на договор с Булекопак Вие възлагате на Булекопак АД събирането на отпадъците от опаковките на Вашите продукти, които сте пуснали на пазара. За събирането на тези отпадъци от опаковки Булекопак АД изгражда и управлява системи за разделно събиране в общините и събира отпадъци от опаковки чрез подизпълнители, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци. По този начин задълженията на Вашата фирма по ЗУО, в частта му за опаковките, и по НООО са изпълнени и не е необходимо да организирате самостоятелно разделно събиране на отпадъците от опаковки.

 

В случай че Вашето дружество извършва дейности по събиране и предварително третиране на отпадъци от опаковки на мястото на тяхното образуване, не е необходимо да притежавате разрешение за дейности с отпадъци.

В случай че извършвате дейности с отпадъци, извън тези посочени по-горе, моля вижте чл. 37 и чл. 38, ал. 1- 3 от ЗУО и НАРЕДБА № 7 От 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, както и съответните наредби за масово разпространените отпадъци.

Нямаме отношение към сделки, които касаят Вашите покупки в страната.

По отношение на изпълнението на целите за разделно събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки на придобиваните от Вас стоки - лицата, които Ви предоставят стоките, би следвало да декларират тези опаковки към Булекопак АД или към друга организация, в която членуват.

Вие декларирате към Булекопак само опаковките, които внасяте / придобивате от вътреобщностна доставка и/или произвеждате/опаковате и пускате на пазара. Ако сте придобили стока от търговец в страната и я продавате, без да сте променили опаковката ѝ, не би следвало да декларирате опаковките на тази стока към Булекопак АД, тя вече е отчетена от Вашия доставчик. По веригата на опаковката продуктовата такса се начислява само веднъж за дадената опаковка.

Ако купувате стоки на едро и ги препакетирате, тогава следва да декларирате техните нови опаковки към Булекопак, защото Вие се явявате лицето, което пуска на пазара опакования продукт в тази Ваша опаковка.

В група "други" влизат текстил, керамика, порцелан, седеф и др.

Опаковките от дървесни материали - палети, скари, макари, каси, сандъци, дървени подложки, коркови подложки, коркови тапи и др. подобни се отчитат в отделна група.

Количеството на опаковките, предмет на договора, се определя на база на пуснатите на пазара от Вашата фирма опаковани стоки.

Необходимо е да разполагате с информация какви опаковки и с какво единично тегло използвате за всички видове стоки, които пускате на пазара. Тази информация можете да получите директно от производителя на опаковките или да изискате опаковъчен лист, в случай че се касае за внос на опаковани стоки.

Количеството на пуснатите на пазара опаковки се определя от количеството пуснати/внесени на пазара стоки - за всеки вид стока от Вашата продуктова листа е необходимо да умножите теглото на опаковката по броя на продадените артикули. След това събирате еднаквите опаковъчни материали на различните артикули и получавате общото тегло на всеки вид опаковъчен материал.

Ще Ви дадем следния пример:

Продавате доматено пюре и майонеза в следните разфасовки:

- пюре - буркан 200 мл. - компоненти на опаковката: стъклен буркан - 40гр, метална (или композитна) капачка - 8 гр. етикет - 2 гр., кашон + разделителна скара за 12 бр. 200 мл. буркани - тегло 360 гр. (по 30 гр. на буркан). През месец май сте пуснали на пазара - 2000 бр. доматено пюре 200мл., опаковано със следните видове и количества опаковки:

- стъкло: 2000 бр. х 0.40 гр.= 800 кг.

- метал: 2000 бр. х 0.08 гр. = 160 кг.

- хартия: 2000 бр. х 0.02 гр. = 40 кг.

- кашон: 2000 бр.х 0.30 гр. = 600 кг.

- майонеза - буркан 250 мл. - компоненти на опаковката: стъклен буркан - 50 гр, метална (или композитна) капачка - 8 гр. етикет - 2 гр., кашон + разделителна скара за 12 бр. 250 мл. буркани - тегло 420 гр (по 35 гр. на буркан). През месец май сте пуснали на пазара - 1000бр. доматено пюре 250мл., опаковано със следните видове и количества опаковки:

- стъкло: 1000 бр. х 0.50 гр.= 500 кг.

- метал: 1000 бр. х 0.08 гр. = 80 кг.

- хартия: 1000 бр. х 0.02 гр. = 20 кг.

- кашон: 1000 бр.х 0.35 гр. = 350 кг.


Тоест, общо сте пуснали на пазара: стъкло: 1300 кг; метал: 240 кг; хартия: 60 кг.; кашон - 950 кг. (хартията за етикетите и кашоните се отчитат отделно, тъй като са с различни кодове, съгласно Наредбата за опаковките, но цената, която се дължи за тях е една и съща.)

Да. Продуктова такса се дължи. Продуктовите такси имат за цел да финансират дейностите по екологосъобразно управление на отпадъците в целия Европейски съюз, но те са различни за различните страни-членки на ЕС. След като в резултат на дейността на Вашето дружество на територията на РБългария се образуват отпадъци от опаковки, то Вие сте задължено лице по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и имате задължение за разделното събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки. Изпълнението на това Ваше задължение можете да възложите на организация по оползотворяване, каквато е Булекопак АД или следва да заплащате продуктова такса на държавното Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС).

Тарифата на Булекопак АД е многократно по-ниска от държавната продуктова такса, която бихте заплащали на ПУДООС.

Количеството на стоката, която доставяте е видно от фактурата за продажба на тази стока. Данни за вида на опаковката и нейното тегло е възможно да фигурират и във фактурата за продажба на стоката, издадена от Вашия доставчик. В случай че няма такива, е необходимо да изискате опаковъчен лист от Вашия доставчик.

Не, не е необходимо. Месечната справка-декларация се изготвя от лицата, които пускат на пазара опаковани стоки в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася справката. Тя се съхранява за срок от 5 години в предприятието и се представя при поискване от компетентните органи (РИОСВ).

"Чл. 16. (1) За заплащане на продуктова такса по чл. 2, ал. 1 лицата, които пускат на пазара опаковани стоки съставят месечна справка-декларация по приложение № 15.

(2) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съставя до 15-о число на текущия месец и съдържа данни за пуснатите на пазара опаковани стоки през предходния месец.

(3) Размерът на продуктовата такса за съответния месец се определя въз основа на количеството на опаковъчните материали, съответстващи на пуснатите на пазара опаковани стоки или използваните за опаковане на стоки на мястото на продажба и единичния размер на продуктовата такса по приложение № 3.

(4) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съхранява от лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, в срок от 5 години от съставянето ѝ и се представя при поискване от компетентните органи.

(5) Когато през предходния месец не са пускани на пазара опаковани стоки/опаковъчни материали, се съставя нулева месечна справка-декларация."

За изпълнението на целите за разделно събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки на тези продукти и заплащането на продуктовата такса е отговорен ишлемодателят, тъй като той е лицето, което пуска дадената стока на пазара, под негова собствена търговска марка.

Системата за многократна употреба е начин за няколкократно използване на една и съща опаковка. Всяка система е строго специфична и е в пряка зависимост от начина на дистрибуция на стоката, вида на тази стока и нейната опаковка.

В случай че дадено предприятие желае да използва многократно опаковките си, е необходимо то само да създаде организация за обратно приемане на пусканите от него на пазара опаковки. В този случай опаковките се маркират с надпис "За многократна употреба". Опаковките се декларират към Булекопак АД при първото им пускане на пазара.

Имайте предвид, че в чл. 4, ал. 1, т.3 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки изрично е упоменато, че за да се считат за годни за многократна употреба опаковките е необходимо да бъдат изпелнени следните условия:

"а) физичните свойства и характеристики на опаковките да позволяват при използването им по предназначение да се извършат определен брой употреби или обращения на опаковките;

б) да е възможно употребените опаковки да бъдат обработвани така, че да се осигури спазване на изискванията за опазване на човешкото здраве и за безопасност;

в) когато опаковките повече не могат да се употребяват многократно и се превръщат в отпадъци, да е възможно тяхното оползотворяване."

Изследване на съдържанието на тежки метали в опаковките се извършва от акредитирани лаборатории. Лабораторията издава протокол за изпитване, въз основа на който лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, изготвят декларация за съответствие. Декларацията за съответствие се изготвя по образец, съгласно Приложение № 5 към чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Бихте ли ни предоставили информация за пластмасовите торбички за пазаруване?

Отговори на най-често задаваните въпроси във връзка с пластмасовите торбички за пазаруване можете да намерите тук.