Вход за онлайн отчитане


Система за електронно отчитане Bulecopack CRM


С цел оптимизиране на работата и за улеснение на своите членове, Булекопак АД създаде система за електронно отчитане по договора за членство (Bulecopack CRM).

Системата позволява в реално време да се проследяват количествата опаковки, декларирани към Булекопак АД, издадените фактури, дебитни и кредитни известия, както и направените плащания към/ от организацията.

Ползването на системата е изключително лесно и удобно.

Издадените чрез електронната система счетоводни документи се получават от клиента чрез системата еFaktura.bg.

Право да ползва системата за електронно отчитане има всяко дружество, членуващо в Булекопак АД, след подписването на Допълнително споразумение към договора за членство.

Допълнителното споразумение може да бъде сключено по всяко време на отчетната година. Подписването му не прекратява възможността за подаване на справки по факс или e-mail, по реда описан в Договора, в случай на невъзможност на членуващото дружество да въведе самостоятелно данните, поради технически или други причини.


Основни функции на системата

  • Подаване на месечни и годишни справки за пуснати на пазара опаковки. Въвеждане на годишни прогнози.
  • Преглед на подадени месечни и  годишни справки за минали периоди.
  • Преглед и отпечатване на издадени от Булекопак АД счетоводни документи – фактури, дебитни и кредитни известия.
  • Изготвяне на справки за издадени от Булекопак АД счетоводни документи – фактури, дебитни и кредитни известия.
  • Изготвяне на справки за количества опаковки по видове материали, декларирани към Булекопак АД.
  • Получаване на информация в реално време за размера на текущото задължение на клиента към Булекопак АД.
  • Проверка на салдо по издадени от Булекопак АД счетоводни документи.
  • Достъп до всички документи, свързани с договора за членство с Булекопак АД - договор, удостоверение за членство, писма.


Допълнително споразумение за ползване на електронна система за отчитане –  изтеглете


ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на потребителско име и парола за достъп – изтеглете


Свържете се с отдел Работа с клиенти.