Булекопак АД е една от първите организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки в страната, извършваща дейност от 2004 г.

Булекопак АД притежава разрешение за дейност, издадено от министъра на околната среда и водите, съгласно Решение № ООп-ОО-4-00/ 23.01.2013 г., изменено с: Решение № ООп-ОО-4-01/ 08.10.2013 г., Решение № ООп-ОО-4-02/ 27.08.2015 г., Решение № ООп-ОО-4-03/ 06.11.2017 г., Решение № ООп-ОО-4-04/ 18.10.2018 г. и Решение № ООп-ОО-4-05/ 27.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите със срок на действие до 31.12.2027 г.

За осъществяване на дейността си в съответствие с международните стандарти за качество, управление на околната среда и безопасност, Булекопак АД е сертифицирано, съгласно: EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015 и DIN ISO 45001:2018.


Нашите членове

Членовете на Булекопак АД са дружества от всички браншове на промишлеността.

Булекопак АД изпълнява задълженията и целите, определени в Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, на членуващите в организацията дружества при изгодни условия и ниски цени.

Приблизително 2 300 дружества, пускащи на пазара опаковани стоки, се довериха на колективната система, управлявана от Булекопак АД за изпълнение на задълженията си за разделно събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки по чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.


Разделното събиране на отпадъците от опаковки

Булекопак АД организира целия процес от разделното събиране на отпадъците от опаковки до тяхното рециклиране, за да гарантира изпълнението на задълженията на своите членове.

Булекопак АД изгражда част от националната система за разделно събиране на отпадъците в общините. Булекопак АД организира и управлява системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 61 общини за повече от 1 300 000 жители, сред които Сoфия, Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Петрич, Сандански, Асеновград, Лом, Чирпан, Нови пазар, Самоков и др.

За изпълнение на дейностите по събиране, транспортиране, третиране и рециклиране на отпадъците от опаковки Булекопак АД работи с утвърдени предприятия, притежаващи необходимите разрешителни и регистрационни документи.


Образователно-информационните дейности

Участието на населението е от съществено значение за успеха на разделното събиране, по тази причина образователно-информационните дейности са приоритет за Булекопак АД.

С тях организацията цели да повиши информираността на жителите на страната относно ползите от разделното събиране на отпадъците от опаковки, да постигне трайна промяна в начина на мислене и изграждане на положителна нагласа у населението към разделното събиране и опазването на околната среда и да възпита най-младите в духа на екологичния начин на живот и ефективното потребяване на ресурси.